Решете уравнения

Решете уравнения

 • б) -2x=-4

  x=2

  в) -x=-10
  x=10
  г) -10x=-70
  x=7

 • б) 3х+1=5х-3

  3х-5х=-3-1

  -2х=-4

  х=2

  г) 2х+3=3х-7

  2х-3х=-7-3

  -х=-10

  х=10

  е)10-3х=2х-15

  -3х-2х=-15-10

  -5х=-25

  х=5

  з) 53-6х=4х-17

  -6х-4х=-17-53

  -10х= -70

  х=7